مخزن زباله

حجم مخزن volume: 1100
ابعاد مخزن Dimensions: 120*101*135 cm
وزن خالص weight: 46~48 Kg
ارتفاع با درب Height with door: 135 cm
ارتفاع بدون درب Height without door: 120 cm
طول مخزن Length: 120 cm
عرض مخزن Width: 101 cm

553 553

553553553